Formy finansowania przedsiębiorstw, z których warto korzystać

Formy finansowania przedsiębiorstw, z których warto korzystać

W przedsiębiorstwie płynność finansowa jest niezwykle istotna aby zapotrzebowanie na kapitał było możliwie stałe. Firma ma dwa główne źródła finansowania działalności, mianowicie źródła wewnętrzna i zewnętrzne.

Źródła wewnętrzne (własne)

Odnoszą się do całego zysku wypracowanego w przedsiębiorstwie. Są one własnością firmy i pozostają do jej dyspozycji na czas nieokreślony. Jest to np:

1. Zysk zatrzymany – nabywa przedsiębiorstwo w momencie, gdy uda się uzyskać przez przedsiębiorstwo nadwyżkę finansową po odjęciu wszystkich kosztów i wypłat

2. Odpis amortyzacyjny – pomniejszają skalę podatków, stanowi część kosztów uzyskania dochodu

3. Wpływ ze sprzedaży aktywów – to zbycie część majątku do finansowania dalszej działalności

4. Nadwyżki środków pieniężnych – wykazane czasem z innych nadzwyczajnych zysków

Źródła zewnętrzne (obce)

Druga grupa źródeł finansowania zewnętrznych (obcych) to są pieniądze wypracowane przez inne podmioty- zewnętrzne. Czyli inne instytucje, które nie są częścią firmy, np. takie jak banki, inwestorzy rynku kapitałowego, dostawcy przedsiębiorstwa. Udostępnione są przez wymienionych wierzycieli na czas określony w umowie, Zwrot tych wierzytelności odbywa się więc w określonym terminie wraz ze zwrotem pewnych kosztów np. odsetek. Tu rozróżniamy:

1. Emisję akcji poprzez zwiększenie udziałów – firma wpuszcza w obieg udziały swojej firmy, z których mogą czerpać korzyść zewnętrzne osoby

2. Kredyty – jest najbardziej popularnym i dostępnym narzędziem zaczerpnięcia gotówki do założenia przedsiębiorstwa lub inwestowania w niej

3. Emisja papierów dłużnych – są to krótkoterminowe papiery wartościowe, takie jak obligacje, weksle albo bony komercyjne

4. Leasing – wzięcie na firmę prawa do użytkowania przedmiotu umowy na dany czas oraz za wskazaną comiesięczną opłatą

5. Kredyty kupieckie – związane są z zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług

6. Inne zobowiązania krótkoterminowe – operację związane z finansowaniem przedsiębiorstwa wykonywane w krótkim okresie czasu (do 12 miesięcy)

W przypadku wyboru tylko kapitalizacji środkami własnymi przedsiębiorstwa, trzeba się liczyć z powolny rozwojem, a może i nawet stagnacją. W przedsiębiorstwie bardzo ważną rolę odgrywa rozwój, innowacyjność. Tą drogę pomoże wytyczyć szybka ekspansja kapitału, którą może dać kapitał obcy. Firma funkcjonuje tu i teraz, zwiększanie dziś nakładów na nią, z zachowaniem jakiegoś ryzyka przynosi lepsze rezultaty niż stanie w miejscu. Każde przedsiębiorstwo przeżywa różne fazy swojego ,,życia” od hossy po bessy. Nie warto bać się kredytów, ponieważ koszt odsetek jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów przez co pomniejsza należny podatek. Ryzyko zaczyna dopiero rosnąć, gdy zwiększa się stopie zadłużenia, co przy dobrym gospodarowaniu kapitałem rzadko się zdarza.

Dodaj komentarz